De Æ-Vereniging legt een fonds aan waaruit geput kan worden om de kosten te dekken die gemaakt worden om haar doelstellingen te verwezenlijken. Daartoe behoren o.a. reis- en verblijfskosten van voordrachtgevers voor zover die niet door de belanghebbende instanties vergoed kunnen worden, kosten voor het publiceren van teksten en artikelen of voor het organiseren van exposities, alsmede de  kosten gemaakt voor de eigen werkzaamheden van de Vereniging (zoals reis-, vergader- en administratiekosten), etc.. De Æ-Vereniging beschikt over een eigen bankrekening bij de Triodosbank.

Om dit fonds in stand te houden werft de vereniging leden aan die bereid zijn zich tot een jaarlijkse bijdrage te verbinden, en ontvangt eventueel ook schenkingen. Deze leden-donateurs hebben gratis of aan gereduceerd tarief toegang tot de door de Æ-Vereniging (mede) georganiseerde activiteiten. Op de jaarlijks georganiseerde ledendag krijgen zij bovendien een kleine excursie met receptie aangeboden.


Voor meer informatie over de vereniging zie ook: